پرنده ای که پرواز بلدنیست به قفس می گوید تقدیر
فا تولز - ابزار رایگان وبمسترساخت حرفه ای کد متن متحرک
فاتولز – جدیدترین ابزار رایگان وبمستر
<"meta name="jibisite"content="ACTIVE> هموطنان عزیز برای ورود وفعالیت دربازاریابی شبکه ای ؛تمام آموزشها در سایت بصورت جزوه؛فایل و تصویری قرارداده شده جهت توضیحات بیشتر باشماره همراه بنده تماس بگیرید 09104509998
فا تولز - ابزار رایگان وبمسترساخت حرفه ای کد متن متحرک

.........
..........

ﻃﯿﻒ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎت

 

ﻃﯿﻒ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎت
 

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻃﯿﻒ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ
ﺗﺎ ﺑﺪﺍﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﻪ ﺍﺭﺗﻌﺎﺷﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﺎ ﺁﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﺮ ﺑﺎ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻤﺎﻥ ﺭﻭﺑﻪ ﺭﻭ ﺷﻮﯾﻢ

1- ﻟﺬﺕ، ﺁﮔﺎﻫﯽ،ﻗﺪﺭﺕ،،ﻋﺸﻖ، ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﯽ (%100 ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﻣﺜﺒﺖ)
2- ﻫﯿﺠﺎﻥ (%80 ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﻣﺜﺒﺖ)
3- ﺍﺷﺘﯿﺎﻕ،ﺷﻮﺭﻭ ﺷﻮﻕ،ﺷﺎﺩﯼ
( %60 ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﻣﺜﺒﺖ)

4- ﺑﺎﻭﺭ،ﺗﻮﻗﻊ ﻣﺜﺒﺖ (%40 ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﻣﺜﺒﺖ)
5- ﺧﻮﺵ ﺑﯿﻨﯽ (%20 ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﻣﺜﺒﺖ)
6- ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﯼ (%10 ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﻣﺜﺒﺖ)
7- ﺭﺿﺎﯾﺖ (%5 ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﻣﺜﺒﺖ)
8- ﺑﯽ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﮔﯽ ( %10 ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ
ﻣﻨﻔﯽ)
9- ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ (%20 ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﻣﻨﻔﯽ)
10-ﻧﺎﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ( %30 ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﻣﻨﻔﯽ)
11-ﺍﺳﺘﯿﺼﺎﻝ( %40 ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﻣﻨﻔﯽ)

12-ﻧﺎ ﺍﻣﯿﺪﯼ (%50 ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﻣﻨﻔﯽ)
13-ﺷﮏ (%60 ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﻣﻨﻔﯽ)
14- ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ( %70 ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﻣﻨﻔﯽ)
15- ﺳﺮﺯﻧﺶ( %80 ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﻣﻨﻔﯽ)
16-ﯾﺎﺱ (%90 ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﻣﻨﻔﯽ)
17-ﺧﺸﻢ (%100 ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﻣﻨﻔﯽ)
18-ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ (%120 ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﻣﻨﻔﯽ)
19-ﻧﻔﺮﺕ،ﮐﯿﻨﻪ ( %140 ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﻣﻨﻔﯽ)
20- ﺣﺴﺎﺩﺕ (%160 ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﻣﻨﻔﯽ)
21- ﻧﺎﺍﻣﻨﯽ، ﮔﻨﺎﻩ،ﺑﯽ ﺍﺭﺯﺷﯽ
(%180 ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﻣﻨﻔﯽ)
22- ﺗﺮﺱ،ﻏﻢ، ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﯽ،ﻧﺎﺍﻣﯿﺪﯼ، ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﯽ (%200 ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﻣﻨﻔﯽ)برچسب‌ها: ﻃﯿﻒ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎت
[ ] [ ] [ مجید09104509998 ]
[ ]
صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 9 صفحه بعد